Generalforsamling 2015

Der blev afholdt generalforsamling torsdag den 12. februar 2015 kl. 19.00 i Selskabslokalerne på Højstrupvej 22, 5200 Odense V (Bytorvet ved rundkørslen).

Der var mødt 33 medlemmer fra 25 haver samt Carsten B. Olesen fra Havelodsselskabet op.

Dagsorden.

1.     Valg af dirigent og stemmeudvalg.

             Carsten Nielsen, have 22 blev valgt til dirigent.

             Anni have 24, Grethe have 26 samt Peter have 55, blev valgt til

             stemmeudvalg

2.     Velkomst og beretningeretning for året 2014 ved formanden.

             Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3.     Regnskab for 2014 ved kasseren.

             Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

             Have 68 forespurgte had posten tryksager med mere dækker over.

             Kasseren besvarede dette.

3.a   Budget for 2015.

             Budget blev fremlagt af kasseren uden kommentarer.

 4.     Indkomne forslag.

             BEMÆRK: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

             formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

             Der var ingen indkomne forslag.

5.      Valg:

         A.   Valg af Kasserer for 2 år.

               På valg er Steen Riber Schultz, have nr. 25. genvalgt

         B.   Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år.

                På valg er Henrik Madsen, have nr. 73, modtager ikke genvalg.

                Lene Christensen, have 82. valgt

         C.    Valg af 1 suppleant for et 1 år.

                På valg er Lene Christensen, have nr. 82.

                Tina Kjelstrup, have 37. valgt

         D.    Valg af 1 supplant for 1 år.

                På valg er Lone Mikkelsen, have nr. 21.

                Genvalgt på fuldmagt.

         E.    Valg af revisor for 2 år.

                På valg er Peter Vistoft, have nr. 55. Genvalgt.

         F.    Valg af 1 revisorsupplant for 1 år.

                På valg er Annie Nielsen, have nr. 24. Genvalgt.

                  Valg af 1 revisorsupplant for 1 år.

                 På valg er Lene Hasselbach, have nr. 87. Var ikke tilstede.

                 Preben Glintborg, have 35, valgt.

          G.    Valg af 4 gangformænd for 1 år.

                 På valg er Lars Kjelstrup, have nr. 37, genvalgt.

                  Erik Sørensen, have nr. 15, genvalgt

                 Peter vistoft, have nr. 55, genvalgt.

                 Mogens S. Pedersen, have nr. 75 der ikke ønsker genvalg.

                 Svaego Petersen, have 78, valgt.

          H,    Valg af 3 delegerede til kredsrepræsentatskansmødet.

                 Bestyrelsen vælger normalt disse ud fra sin midte.

6.       Festudvalget ved Annie Nielsen.

                 Anni takkede for hjælp vedotteri samt opbakning til årets

                 forskellige arrangementer.

                 Orientering om lotteri. Der kommer opslag i tavlerne.

                 Lotterisalget starter 9. maj 2015 kl. 11.00 - 13.00 med grilarrangement.

                 Hjælpere til salg af lotteri smt hjælp til arrangementer er meget

                 velkomne til at kontakte festudvalget.

                 Sommerfest 27. juni 2015 og Høstfest 28. august 2015.

           A.    Regnskab 2014 ved Carsten Nielsen. have 22

                  Gennemgået og enstemmigt vedtaget.

           B.    Valg til festudvalget. Genvalgt.

7.        Eventuelt.

                   Åbning for vand lørdag den 28. marts 2015, med mindre der kommer

                   hård frost.

                   Ken Due, have 68, spurgte om man må sætte et hegn op i skel,

                   der skal være levende hegn, men man må godt sætte det op 1 meter

                   fra skel.

                   Tina Kjelstrup, have 37, spurgte om man kan / fremover vil få

                   mulighed for at låne / leje foreningens redskaber til eget brug

                   eventuelt med et depositum.

                   Det er der ikke mulighed for på nuværende, men vil blive taget

                   op næste år.

                   Ken Due, have 68 efterlyste opsætning af fælles container 1 - 2 gange

                   årligt, til haveaffald.

                   Dette erv tidligere prøvet, men desværre var der mere end haveaffald

                   i containeren, så dette vil ikke ske.

          Dirigenten takkede for god og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne.

Formand Bjarne Schou

Provstehøjen 47 B, 5200 Odense V.

Formandens beretning for 2014

I foråret 2014 fik vi sat vandhaner på brugsvandet på gang 2, så de var klar, til vi åbnede kolonien d. 1.april. Vand renden på gang 2 er desværre ikke blevet lavet endnu, pga. længere varende sygdom ved vores entreprenør. Vi besluttede i sommer at få en anden entreprenør til at lave brøndene og sænke vejen i bunden af gang 2, så vandet kunne komme væk fra vejen. Det blev desværre lidt dyrere end beregnet, men vi fik forhandlet os frem til en god pris i forhold til det arbejde, som var blevet udført.

Det dræn, der går fra have 34 på gang 1 og igennem have 48 på gang 2, har vi ikke kunnet rense ordentligt i flere år. Nu er det så stoppet helt til, så vi har været nødt til at have en pumpe kørende i have 48 hele vinteren. Der bliver gravet et nyt dræn ned i foråret.

Vandcenter syd blev færdig med det sidste i november måned omkring projekt vandbassin. Selvom det har taget lang tid, synes vi, at resultatet er blevet godt.

Skuret ved parkerings pladsen på gang 1. er blevet gjort i stand med fliser i bunden, nye hylder og generel oprydning, så det er til at finde tingene, der opbevares der. Der er også indkøbt to hækklippere og forlængerledninger samt en pladevibrator, til brug for foreningsarbejde.  

Vi har afholdt to ekstra arbejdsdage i 2014, en i april hvor hækken mod Haveløkken blev beskåret, og en i september hvor gangene blev udbedret. Der var et rigtig godt fremmøde begge dage, og vi havde nogle gode timer sammen. Det er en fornøjelse, at så mange møder op og giver en hånd med. Dagene blev afsluttet med grill og drikkelse ved foreningshuset.

Vi har brugt rigtig meget tid på to sager sidste år. Ved salg af have nr. 44 betalte køber penge til sælger for haven, før papirerne blev skrevet under. Da papirerne så skulle skrives under, udeblev sælger, og der gik ca. tre en halv måned, før vi kunne få en dialog i gang med sælger. Sælger ønskede ikke at komme og skrive papirerne under, men vi fik ham til at sende en skriftlig overdragelse af haven til foreningen, så vi kunne sælge den til vedkommende, der var interesseret i den.

Den anden have var have nr.12, hvor vi måtte opsige lejemålet pga. manglende betaling af haveleje. Haven er solgt, og der er opført et nyt hus på grunden.

Den nye lejekontrakt med Odense kommune har været oppe på alle møderne med kredsen, men nok pga. alle prestige projekterne i Odense kommune (Thomas B Trige gade og letbanen) bliver kolonihaverne nok ikke prioriteret så højt bemandingsmæssigt. Så vi venter stadig. Ang. projektet omkring den bæredygtige kolonihave, der indeholder spildevandshåndtering, har vi ikke hørt mere fra kommunen.

I 2014 har festudvalget igen stået for tre vellykkede arrangementer, mere om det senere ved Anni.

 I 2014 er der solgt eller overdraget 15 haver. På nuværende tidspunkt er der 2 haver til salg.

De haver, der fik præmie i 2014 var Susanne Mapeka have 29, der fik Snapindløkkens ærespræmie med 32 p, Bente Hansen, have 53 med 30 p. og Jesper Pedersen, have 63 med 27 p. De 2 sidstnævnte fik begge 1. præmie. Vi ønsker alle tillykke med et flot resultat.

Til slut vil vi gerne sige tak til alle medlemmer for indsatsen, de gør i foreningen. Vi vil gerne sige en særlig tak til alle med tillidsposter for det store arbejde, de yder

Del siden