Generalforsamling 2014

Der afholdes generalforsamling torsdag den 13. FEB 2014 kl. 19.00 i Selskabslokalerne på Højstrupvej 22, 5200 Odense V (Bytorvet ved rundkørselen).

 DAGSORDEN

1)Valg af dirigent og stemmeudvalg.

2)Beretning for året 2013.

3)Regnskab for 2013

3a) Budget for 2014

4)Indkomne forslag.

BEMÆRK: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

5)Valg:

  1. Valg af formand for 2 år.

På valg er Bjarne Schou, have nr. 38

  1. Valg af sekretær for 2 år.

På valg er Susanne Mapeka, have nr. 29, modtager genvalg

  1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

På valg er Hanne J. Christensen, have nr. 34, modtager ikke genvalg

  1. Valg af 1 suppleant for 1 år.

På valg er Jan H Pedersen, have nr. 70

  1. Valg af 1 suppleant for 1 år.

På valg er Lone Mikkelsen, have nr. 21

  1. Valg af revisor for 2 år.

På valg er Poul Jørgensen, have nr. 33, modtager ikke genvalg

  1. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg er Annie Nielsen, have nr. 24

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg er Lene Christensen, have nr. 82

  1. H.    Valg af 4 gangformænd.

 På valg er Carsten Nielsen, have nr. 22,ønsker ikke genvalg,

Erik Sørensen, have nr. 15, Karen Holm, have nr. 59, Mogens S. Pedersen, have nr. 75

  1. Valg af 3 delegerede til kredsrepræsentantskabsmødet. Bestyrelsen vælger normalt disse ud fra sin midte

6)Festudvalg ved Ernest Mapeka

A)     Regnskab.

B)     Valg til festudvalg.

7)Eventuelt.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Formand Bjarne Schou

Provstehøjen 47 B, 5200 Odense V

REFERAT GENERALFORSAMLING 2014

Antal deltagere: 36 personer fra 26 haver

Henning Kaas fra Havelodsselskabet, Odense Kreds

Velkomst ved formanden.

1)   Valg af dirigent og stemmeudvalg: Jan H. Pedersen, have nr.70, valgt som dirigent.

Stemmeudvalg: Anni, have nr. 24, Carsten, have nr. 22, Lene, have nr. 82

  2)Beretning for året 2013:

 I 2013 har vi haft en del opgaver og udfordringer, blandt andet har vi skullet oprette Nem-ID og e-post, da alle foreninger skal kunne modtage digital post.

I foråret fik vi lavet vandledningen til brugsvandet på gang 3, og i efteråret er gang 2 blevet lavet. Det vil så sige, at der er vandmålere ved alle haver, så der bliver afregnet for vand efter den enkelte haves forbrug. Gang 2 bliver lavet færdig med vandhaner ved brøndene, og vandrenden for regnvand og dræn i bunden bliver også lavet, så snart vejret bliver lidt bedre.

I April måned gik Vandcenter Syd i gang med at etablere et underjordisk opsamlings bassin til regnvand. Det har givet lidt gener med at komme op til Langesøstien, men jeg synes, vi trods alt skal være glade for, at der i det hele taget blev åbnet en sti, det var vi ikke blevet lovet i første omgang. I forbindelse med arbejdet har Vandcenter Syd lejet have nr. 45 i byggeperioden. Vandcenter Syd har planer om at holde et åbent hus arrangement ved byggeriet, når det er færdigt, mere herom senere. Kan vi få tilladelse til det, vil Vandcenter Syd opføre et fast hegn langs stien fra parkeringspladsen til Langesøstien. Projektet er blevet udskudt et par gange, og den sidste melding er, at det forventes færdigt ca. sidst i april 2014?

Der har været nogle episoder omkring registrering i forbindelse med fællesarbejdet. Da vi ikke kan forlange, at gangformændene kender alle medlemmer, er det det enkelte medlems ansvar at melde sig til gangformanden for afkrydsning. Dette er også præciseret på opslagene.

Den 22.april havde Gudrun, have 46, haft have i Snapindløkken i 50 år. Det markerede foreningen med et åbent hus arrangement for Gudruns familie og alle medlemmer af haveforeningen. Det blev en dejlig dag med godt fremmøde og dejligt vejr. Og nu hvor vi er ved Gudrun, så har Dk 4 været i Gudruns have og har haft en snak med Gudrun om, hvordan det er at have kolonihave. Programmerne bliver sendt i marts måned.

Bestyrelsen har søgt Odense kommune om tilladelse til at lægge have 44 og 45 sammen. Haverne var på henholdsvis 289 og 196 m2. Samlet bliver det en have på 485 m2, som vi håber, kan blive mere attraktiv for en kommende køber.

Odense kommune har strammet kraftigt op omkring overholdelse af eksisterende byggeregler. Dette betyder, at vi har været nødt til at søge en del dispensationer for afstand til skel, i forbindelse med salg. Eksisterende byggeregler er fra 1980. Det betyder også, at alle ansøgninger om ny - og ombygning af huse skal godkendes af kredsen.

Fremadrettet har Odense kommune lagt op til en debat om den bæredygtige kolonihave. Dette indebærer Spildevandsforhold i kolonihaven. Ny lejekontrakt med Odense kommune. Registrering af kolonihaver i BBR. Retningslinjer for udstedelse af folkeregisteradresse. Vi har sagt ja til at deltage i et pilotprojekt omkring den bæredygtige kolonihave.

Der har været afholdt tre arrangementer i foreningen i 2013. En eftermiddag hvor der blev serveret grillpølser og drikkelse som start på sæsonen, en sommerfest ved huset og vores høstfest i lokalerne ved bytorvet. Festudvalget stod for alle tre arrangementer, og der var et godt fremmøde.

Der er blevet solgt eller overdraget 12 haver i 2013, og på nuværende tidspunkt er der 3 haver til salg.

I 2013 havde vi fire præmiehaver i kolonien. Arbejdernes Landsbanks ærespræmie gik til Dorthe Ketty Jeppesen have nr. 81 med 34 p. H/F Snapindløkkens ærespræmie gik til Åse og Erik Sørensen have nr. 15 med 33 p. Kolonihaveforbundets 1 præmie gik til henholdsvis have nr. 82 Lene Christensen med 28 p. og have nr. 88 Pia og Henning Winther med 27 p. Vi ønsker dem alle tillykke med et flot resultat.

I år bliver der åbnet for vandet d. 5. april, hvis der ikke er vedvarende frost.

Til slut vil vi gerne sige en tak til alle medlemmer for opbakningen og en særlig tak til alle frivillige og alle med tillidsposter, der har ydet en stor indsats for at foreningen kan fungere. 

Spørgsmål/kommentarer: Lene, have nr. 87: Hvor løber spildevand fra haverne hen?

Formand: Der må ikke udledes spildevandvand fra haverne, med mindre man har en opsamlingstank.

Beretning godkendt.

 3)Regnskab for 2013:

Kasserers beretning: Fremlagt

Lene, have nr. 82, undrer sig over dato for opgørelse over regnskab.

Kasserer: det er en trykfejl.

Ken, have nr. 68, undrer sig over, hvordan opkrævning for vand hænger sammen med indførelse af vandmålere for hver have. Har fået et tilfredsstillende svar fra kasserer.

Regnskab godkendt

NB: Årlig Overførsel på 4000 kr. til jubilæumskonto ikke kommet på regnskab ved en fejl.

3a) Budget for 2014: Gennemgået

4)Indkomne forslag: Ingen

 5)Valg:

     Valg af formand for 2 år.

     På valg er Bjarne Schou, have nr. 38, modtager genvalg, genvalgt

     Valg af sekretær for 2 år.

     På valg er Susanne Mapeka,have nr. 29, modtager genvalg, genvalgt

     Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

     På valg er Hanne J. Christensen, have nr. 34, modtager ikke genvalg

     Jan H Pedersen, have nr. 70, valgt

      Valg af 1 suppleant for 1 år.

      På valg er Jan H Pedersen, have nr. 70, modtager ikke genvalg                       

       Lene Christensen, have nr. 82, valgt

       Valg af 1 suppleant for 1 år.

       På valg er Lone Mikkelsen, have nr. 21, genvalgt

       Valg af revisor for 2 år.

       På valg er Poul Jørgensen, have nr. 33, modtager ikke genvalg

       Grethe H Sørensen, have nr. 26, valgt

       Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

       På valg er Annie Nielsen, have nr. 24, genvalgt

        Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

        På valg er Lene Christensen, have nr. 82, modtager ikke genvalg                         

         Lene Haselbach, have nr. 87, valgt

         Valg af 4 gangformænd, på valg er:

         Carsten Nielsen, have nr. 22, modtager ikke genvalg,

          Karen Holm, have nr. 59, modtager ikke genvalg

           Erik Sørensen, have nr. 15,genvalgt

            Mogens S. Pedersen, have nr. 75, genvalgt

             Peter Vistoft, have nr. 55, valgt

              Lars Kjelstrup, have nr. 37, valgt

              Valg af 3 delegerede til kredsrepræsentantskabsmødet.

               Bestyrelsen vælger normalt disse ud fra sin midte

               Festudvalg ved Anni Nielsen:

               Lotteri i år lørdage kl.11-13. Kl.11.30-13.30 kan gevinster afhentes i

               foreningshuset. Efterfølgende kan gevinsterne hentes i have nr. 15 indtil

               efterfølgende lørdag kl.10

               Evt. overskud fra lotteri bruges til arrangementer i foreningen

               Kommende arrangementer i år:

               Lotteristart samt grill arrangement: 10. maj

               Sommerfest: 28. juni

               Høstfest 29.august

               Regnskab ved Carsten.

               Godkendt. Se bilag nr. 4

               Valg til festudvalg:

               Formand: Anni Nielsen, have nr. 24

               Næstformand: Erik, Sørensen, have nr.15

               Kasserer: Carsten Nielsen, have nr. 22

               Sekretær: Anne Lise Schou, have nr. 38

               Medlem: Ernest Mapeka, have nr. 29

               Eventuelt:

               Formand: ang. Vandbassin: Vandcenter Syd forventer at være færdig omkring

               april, hvor de i den forbindelse vil holde åbent hus for interesserede.

               Vurderingsudvalg: Nye medlemmer af udvalget efterspørges/er velkomne. De vil

               tilbudt et kursus i havevurdering. Bestyrelsen vil gerne have, at udvalget i

               fremtiden bliver selvstændigt – uafhængig af bestyrelsen.

               Nyt medlem af vurderingsudvalg: Lars Kjelstrup have nr. 37.

               En ekstra fælles arbejdsdag d. 5. april: nedskæring af hæk ind til Haveløkken

               (efter aftale med Haveløkkens grundejerforening) samt reparation af vej med

               efterfølgende grill arrangement.

               Erik, have nr. 15, spurgte til vandrenden på gang 1, om man må lede

                overskydende vand fra haverne ud i renden. Svar: Det må man ikke.

                Formand takkede for fremmødet samt god ro og orden

Del siden