Generalforsamling 2012

Torsdag den 16. februar 2012
Kl. 19.00
Selskabslokalerne på Højstrupvej 22.

Forløb i god ro og orden.
Formandens beretning, kasserens beretning samt referat fra generalforsamlingen 2012.

Formandens beretning 2012

 

Der er jo sket rigtig meget i 2011. Vi startede med at åbne for vandet, det foregik uden de store problemer, der var utætheder i fem haver, men dog ikke mere end der kunne lukkes ind til haverne, så der kom tryk på hele anlægget. Jesper have 63 var behjælpelig med at udbedre utæthederne.

Igennem året 2011 er der blevet solgt og overdraget 21 haver, og der er på nuværende tidspunkt 6 haver til salg.

Så har vi jo fået vores egen hjemmeside, det var Jakob og Betina fra have nr. 39 der startede den op. Jeg syntes de fik lavet en rigtig god hjemmeside. Jakob og Betina satte deres hus til salg midt på sommeren, og valgte at stoppe med hjemmesiden. Herefter overtog Peter Vistoft Have nr. 55 med at føre hjemmesiden, og det gør han rigtig godt.

Vi har fået gravet nye afløbsbrønde og rør i på gang 1 og på parkeringspladsen og det fungerer godt.

Først på året blev vi kontaktet af vandcenter syd ang.de eventuelt ville etablere et underjordisk opsamlings bassin på foreningens grund, i givet fald ville det involvere have nr. 42-43-44-45. Vi har senere fået at vide at, på nuværende tidspunkt regner de ikke med at benytte sig af foreningens grund.

Legepladsen er blevet nedlagt, den opfyldte ikke de sikkerhedsmæssige krav, og så dækker forsikringen ikke. Havde der sket et uheld på pladsen, kunne vi komme til at hæfte kollektivt for et evt. erstatningskrav.

Først på sommeren valgte vores formand Hans desværre at trække sig, så der blev holdt en ekstraordinær generalforsamling, der blev valgt en ny formand og bestyrelsens arbejde kunne fortsætte.

Midt på sommeren begyndte arbejdet med fællestoiletterne og huset.                                              Vi fik en rigtig god pris på et træhus der var større, så der kunne blive plads til et møde og bestyrelses lokale også.                                                                                                                                                                  Der er blevet ydet en rigtig stor indsats fra alle involverede med arbejdet på huset, her vil jeg godt fremhæve det store arbejde især Erik have 15 og Jørgen have 24 har gjort, med at få samlet huset og få lagt tag.                                                                                                                        Bestyrelsen besluttede at lægge strøm ind i fælleshuset med det samme, da vi stadig kunne få tilslutningsafgiften til tilbudsprisen. Det medførte at energi Fyn gravede el ned i resten af kolonien. Da det var samme entreprenør der havde gravet de første kabler ned, leverede han et læs stabilgrus til reparation af huller på gangene, det hjalp meget.                                                                                                                                                                  Det har taget lang tid for kommunen at give tilladelsen til opsamlingstanken til toiletterne, men den er kommet nu.      

Da vi ikke fik holdt rejsegilde da huset bliv sat op, planlægger vi at holde en indvielse her i foråret, dato kommer senere.

Der blev igen i 2011 holdt sankthans og høst fest, men det regner jeg med at festudvalget kommer nærmere ind på.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Vi er blevet kontaktet af kanal 4. om de kunne komme og interviewe en haveejer, vi satte Jan have 70 på opgaven, der kommer 8 udsendelser, der starter i april måned 2012 og omhandler kolonihavelivet og kolonihavehistorien generelt i hele landet.

I efteråret havde vi et møde med park og vej om beskæring og udtynding af hegnet langs stierne, på grund af fyringer og om rokering ved kommunen, har vi ikke fået nogen tilbagemelding endnu.

Hen over efteråret fik vi mistanke om, at der er en utæthed på vandrørene på gang 1. vi brugte efteråret til at se om vi kunne lokalisere utætheden, det er ikke lykkedes os, så i forlængelse af vedtagelsen fra sidste generalforsamling, har vi sat arbejdet med ny vandledning i gang, i første omgang på gang 1.

Der bliver sat en målerbrønd ved hver have, i hækken ud til vejen, med stophane og måler i.

 

Vi fik lukket for vandet uden nogen problemer, men rensning af dræn gav en del problemer, flere steder var drænene faldet sammen eller spærret, og det vi havde til at spule med, er der ikke tryk nok på, så vi skal have fundet en anden løsning til i år.

Kloakken for enden af renden og røret hen til samlebrønden på gang 2 skal laves i år, så håber vi det kan få noget af vandet væk fra haverne i bunden af gang 2.

På grund af den meget våde sommer og efterår, havde vi alle problemer med at holde vores haver som vi gerne ville, derfor havde vi også kun 1. havegennemgang i 2011, men det vil der blive strammet op på i 2012.

Vi ønsker tillykke til dem der har fået præmie for deres haver i 2011. og det var Jan H. Petersen have nr. 70 der fik ærespræmie med 30 point. 1 præmier gik til Henrik Madsen have nr. 73 med 27 point. og Arthur Jensen have nr. 83 med 26 point.

I løbet af vinteren har vi fået skannet alle dokumenter, der har med haveforeningen at gøre, de ligger nu på computeren som ekstra kopier.

I år åbner vi for vandet D. 31/3 hvis der ikke er vedvarende frost.

Til slut vil vi gerne takke alle der har hjulpet i foreningen, det være sig tillidsfolk, suppleanter, gangformænd, Webmaster, festudvalget og ikke mindst Hans og Carsten med råd og hjælp. 

Kasserens beretning 2012

Inden jeg læser regnskabet op vil jeg lige komme med nogle opslysniger, om nogle nye ting ved rørende bank og forening.

Bestyrelsen har besluttet at vi har fået lavet netbank, dette for at få mest for vores penge.

Begrundelse : den er at banken tager 30 kr i gebyr pr girokort og 30 kr for en

                      overførsel til anden konto.

                       Nu koster det 1 kr for girokort og 10 kr. pr overførsel.

 

Vi har lavet et dankort til foreningen/kassereren, som er en del af kassebeholdningen.

Begrundelse: Banken er blevet uden kasse, og har derfor lavet et gebyr for at hæve penge  på 10 kr.

                       Pr gang man hæver.

                      Det er gratis at overfører penge mellem egne konto, så er dette den

                      billigste måde.

                       En anden begrundelse så behøver jeg kun at lægge med meget få

kontanter, Derved er min erstatning ved evt. indbrud og de render med kassen, derfor mindre.

Der bliver lagt to regnskab frem, som i kan se et hovedregnskab for foreningen

Og et underregnskab for toilethus/foreningshus, i henhold til generalforsamling i 2011 hvor beslutningen blev taget, er det store underskud hermed også forudset.

Budgettet har vi derfor forsøgt at holde i ro, d.v.s. ingen stigning.

Vi er nød til at toilethuset får sit eget budget og vi derfor har styr på udgifterne.

Derfor stiller vi et forslag, at det skal koste 150 kr pr have. Det er jo alles penge der er brugt til huset og derfor skal alle betale.

Referat fra generalforsamlingen 2012

Referat fra Generalforsamling den 16. februar 2012

Antal deltagere: 31 personer fra 22 haver

Jens fra hovedforbundet

Velkomst ved formanden.

1)     Valg af dirigent og stemmeudvalg : Carsten Nielsen, have nr.22 valgt som dirigent.

 Stemmeudvalg: Anni Nielsen, have nr. 24, Hans Christian Hundstrup, have nr. 1, samt Anne Lise Schou, have nr. 38.

 

2)     Beretning for 2011 : Vedtaget. Ingen spørgsmål til beretningen, som kan ses på foreningens hjemmeside.                        

3)                                                                                                                                                                                                  

 

3. Regnskab : Regnskabet Godkendt.

Kasserers beretning kan ses på foreningens hjemmeside.

 

3a. Budget for 2012 : Fremlagt. Der er fremlagt særskilt budget for toilethus ( forsikringer, forbrugsafgifter, rengøring m.m.)

 

 

4. Indkomne forslag : Der er indkommet 6 forslag:

Forslag 1 . : Henlæggelser til renoveringer i haven, ”Vandrenoveringskontoen”

At vi gør den indeksreguleret

Kassereren

Forslaget vedtaget

 

Forslag 2: Generalforsamlingen bemyndiger hermed bestyrelsen for H. F. Snapindløkken til at bruge e-mail adresser når der skal udsendes almindelig post til medlemmerne.

Begrundelsen herfor er, at gebyrer for at udsende post/meddelelser er steget meget, og derfor kan vi spare penge på den konto.

 

Bestyrelsen

Forslaget vedtaget med 1 stemme imod

 

 

Forslag 3: Regler for brug af foreningshus og toiletter

     Foreningshus og toiletter er røgfrie.  

     Toiletterne skal holdes aflåst, nøglen er den samme som til portene.

     Nøgle til foreningsrum udleveres til bestyrelse og gangformænd

·           Man medbringer selv sit toiletpapir, ved toiletbesøg.

·           Det er kun bestyrelsen, der har adgang til depotrummet, som kun må benyttes til foreningens papirer og bestyrelsens kontor-artikler.

·           Der må ikke nydes øl/spiritus i eller ved foreningshus, bortset fra når der holdes møder samt ved særlige arrangementer for hele foreningen.

·           Der må ikke opbevares øl og spiritus i forenings-huset, på grund af risikoen for indbrud og tyveri.

     Møder: Bestyrelse, festudvalg samt gangformænd; der må nydes medbragt vand, øl og spiritus med måde under møderne. Flasker/dåser tages med, når mødet er slut.

     Oprydning: Huset efterlades i samme stand, som når man ankommer. Det vil sige almindelig oprydning; feje gulv, vaske op, tørre bord af og sætte på plads.

 

Bestyrelsen

Forslaget vedtaget

 

Forslag 4.

Bestyrelsen foreslår at alle haver betaler til fællestoilettet 

I henhold til udarbejdet budget over fællestoiletterne vil det koste 150,00 kr. pr. have

Bestyrelsen

Forslaget vedtaget.

Forslag 5: Bestyrelsen har bestemt at det max må være kr. 6.000,00 på dankortet.

Vi beder hermed generalforsamlingen bemyndigelse til:

”At der må overføres op til de 6.000,00 kr. på en gang.”

Dette vil lette arbejdsgangen.

Som det er nu, må der max overføres/ hæves 2.000 kr. ad gangen.

Kassereren

Forslaget vedtaget.

Forslag 6: Er det muligt, at vi kan få sat containere op? Måske 2 gange om året: 1 på gang 1, og 1 på gang 2 og 3 til deling. Vi er nogle, der har svært ved at komme af med haveaffaldet.

Lene Petersen, have nr. 72, gang 2

.Forslaget nedstemt.

 

5. Valg:

Formand, 2 år: Bjarne Schou, have nr. 38.  Genvalgt

Næstformand, 1 år: Henrik Madsen, have nr. 73. Genvalgt

Sekretær, 2 år: Susanne Britt Mapeka, have nr. 29. Genvalgt

Bestyrelsesmedlem, 2 år: Hanne J. Christensen, have nr. 34. Genvalgt

Suppleant til bestyrelsen, 1 år: Karen Holm, have nr. 59. Ikke til stede.

Jan H Petersen, have nr. 70 stiller op. Valgt

Lone Mikkelsen, have nr. 21 stiller op. Valgt da Henrik Madsen kom ind i bestyrelsen august 2011

Revisor, 2 år: Carsten Nielsen, have nr. 22. Ønskede ikke genvalg.

Forslag: Poul Jørgensen, have nr. 33. Valgt for 2 år.

Forslag: Peter Vistoft, have nr. 55. Valgt for 1 år i stedet for Jan H Pedersen.

Revisorsuppleant, 1 år : Annie Nielsen, have nr. 24. Genvalgt.

Revisorsuppleant 1 år: Poul Nielsen, have nr. 16. Genvalgt

4 gangformænd: Carsten Nielsen nr. 22, Hanne Christensen nr. 34, Karen Holm

nr.59, Mogens S. Pedersen have nr. 75.

Karen Holm ikke til stede. Erik Sørensen, have nr. 15 valgt i stedet.

Carsten, Hanne og Mogens genvalgt.

3 delegerede til kredsrepræsentantskabsmødet. Bestyrelsen vælger normalt disse ud fra sin midte.

 

6. Festudvalg: ved Annie Nielsen. Tak for året og lidt om årets gang i lotteri og

      sammenkomster. Lotteri 2012 starter d. 19. maj. Et lod koster 3 kr.

22. september: Høst/jubilæumsfest

A)Regnskab godkendt

 

B) Festudvalg: Formand: Ernest Mapeka, have nr. 29. Næstformand: Anni Nielsen, have nr. 24. Sekretær: Annelise Schou, have nr. 38. Kasserer: Carsten Nielsen, have nr. 22. 

Øvrige medlemmer: Erik Sørensen, have nr. 15.

 Jørgen Nielsen, have nr. 24 og Reinhardt Madsen, have nr. 90 går med lodder. Eventuelle nye må gerne melde sig.

 

7. Eventuelt :  

Jens Lotterup Nielsen, have nr. 69: Hvorfor skal der vandmålere op ved hver have?

Formand: Det er meget forskelligt, hvor meget vand, de enkelte medlemmer bruger. Det kan også anspore til at spare på vandet.

Palle Hansen, have nr. 32: Hvem skal læse målerne af? Ved hård frost sprænger målerne, hvis de ikke bliver tømt helt.

Formand: Bestyrelsen læser dem af, og lukker for dem.

Hans Christian Hundstrup, have nr. 1: God ide med vandmålere for hver have.